Folie 28 Anders Pedersen i Nordskov, Guldbjerg sogn, hans enke Karen Jørgensdatter ( 2nd gift med Christen Johansen 09/05 1766,II 201) 29/06 1753 I 307

Skifteforretning efter Anders Pedersen Nordskov, Guldbjerg sogn

Aar 1723 d. 5 Novenber ? efter saglig afgangen Anders Pedersen som boede og døde udi Nordskov i Guldbjerg sogn, Paa hans excellence Greve af Gyldensteens gods Foretage lovlig Skifteregistring imellem hans efterladte Hustru Karen Jørgensdatter og deres i Sammenværende ægteskab avlede 2nd børn, nemlig 1 Søn Peder Andersen 12 aargl. og en datter Anne Andersdatter 9 aar, I Overværelse af Enken selv og hendes trolovede fæstemand Christen Johansen Som igen gaard har fæstet, tillige med børnenes ? værger efter loven, Peder Jørgensen i Reveldrup og Rasmus Pedersen i Ølund..........

Folie 34 Niels Pedersen i Bårdesø

Skifteforretning efter Niels Pedersen i Bårdesø 10 April 1725

Aar 1725 den 10 April er foretaget lovlig skifte og deling efter afgangen Niels Pedersen som boede og døde her paa en grevskabet Gyldensteen tilhørende Bonde gaard udi Baardesø bye i Krogsbølle sogn, imellem den salige mands efterladte enke Anna Laursdatter hvis ? værge var Anders Ottesen af Grindløse paa den ene side, og deres sammen avlede Børn Nemlig : Peder Nielsen 27 aar gl, Lars Nielsen 24 aar gl, Knud Nielsen 21 aar gl, Apolone Nielsdatter gift med bemeldte Anders Ottesen af Grindløse og Anna Nielsdatter 14 aar gl. ......... formynder deres fasters mand Peder Lauritsen Rask i Baardesø paa den anden side ........

 

Folie 260 Maren Madsdatter i Nørre Højrup (Rasmus Hieresen 16/02 1773, III 22)

 Skifteforretning efter Rasmus Hieresen hustru Maren Madsdatter i Højrup 14 Oktober 1767

  1. enkemanden Rasmus Hieresen her i gaarden
  2. en søn Hiere Rasmussen 39 aar gaardmand i Svendstrup 
  3. en søn Mads Rasmussen 28 aar tiende her i gaarden
  4. Maren Rasmusdatter i ægteskab med Christen Knudsen her i byen
  5. Johanne Rasmusdatter i ægeskab med Hans Andersen ibid
  6. Anne Rasmusdatter tiende her i gaarden, hvis værge efter loven er hendes fader Rasmus Hieresen